Mesafeli satış sözleşmesi


1. TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)
Dinçer GÜNER (Göztepe Vd. 4310173593) Şahış Şirketi

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. KONU
İşbu ön bilgilendirme formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, www.sorumgeldi.com sitesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SÖZLEŞME KONUSU VE HİZMET BİLGİLERİ
4.1 Hizmetin temel özellikleri (türü, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. ALICI, hizmetin temel özelliklerini ve seçeneklerini Site üzerinden inceleyebilir. Promosyonlar, süresince geçerlidir. ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesine Site’ nin Sözleşme ve politikalarımız bölümünden (http://www.sorumgeldi.com/satis-sozlesmesi ) her zaman ulaşılabilir durumda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar, satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Satıcının fiyatlarda bildirim yapmaksızın, dilediği zaman değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.
4.3 Alıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ni onaylayarak Site’de belirtilen hizmet ve/veya hizmetleri almayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Sitede yer alan hizmetlerin tüm vergiler dâhil satış fiyatı Site içerisinde gösterilmektedir.


5. GENEL HÜKÜMLER
5.1 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmet alımına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu her bir hizmet, Site çalışanları tarafından 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ifa edilir. ALICI, Site çalışanlarının gün içerisinde sürekli olarak çevrimiçi olmadığının bilincindedir. ALICI, çevrimiçi bir bağlantı hatası sonucu hizmet ifa edilemeden hizmet bedelinin alınması halinde, ücretsiz promosyon kodu alabilmesi için SATICI’ ya başvuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’ nın çevrimiçi bağlantı hataları ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamakla beraber; SATICI, ALICI’ nın bu nedenle uğradığı zararı, kendisine yapılan yazılı bildirim akabinde derhal telafi eder.
5.3 SATICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmeti tam bir şekilde ifa etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak, mevzuat gereklerine ve standartlara uygun bir şekilde hizmet şeklini doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4 SATICI, Mesafeli Satış Sözleşmesinden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.
5.5 SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildireceğini, 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.6 ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmetin ifası için işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ni elektronik ortamda teyit ettiğini, edeceğini, herhangi bir nedenle Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmeti ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet ifası akabinde Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmet bedelinin herhangi bir nedenle banka kayıtlarında iptal edilmesi vb sebepler ile ödemenin gerçekleşmemesi halinde; ALICI, SATICI’ nın ödemenin gerçekleşmemesi nedeni ile uğradığı ve/veya uğrayacağı zararı derhal tazmin eder, ayrıca hizmet bedelinin iki katı tutarında cezai şart ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7 ALICI, SATICI’ nın işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nde her zaman değişiklik yapma hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.8 ALICI, SATICI’ nın hizmet ve/veya hizmetlerin fiyatları ile ilgili haber vermeksizin her zaman değişiklik yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Web sitesinde yer alan hizmetler ile ilgili yapılan değişiklikler nedeni ile SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.9 ALICI, hizmetin sunum şekline dair Site’ de yer alan bilgilerden farklı bir şekilde hizmet alması halinde, bu durumu sipariş verildikten sonra dahi –sipariş iptali de dâhil olmak üzere- derhal düzeltme, değiştirme hakkı olduğunu, bundan dolayı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, üyelik bilgileri ile ilgili güncellemeleri yapmakla yükümlü olup, aksi halde meydana gelebilecek zararlardan dolayı SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, üyelik bilgileri ile ilgili gerçek bilgi vermekle yükümlüdür, aksi halde doğabilecek zararlardan dolayı sorumlu olduğunun bilincindedir. ALICI, tüm beyanlarından ve yorumlarından sorumludur.
5.10 SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
5.11 ALICI, SATICI’ nın web sitesinin başka web sitelerine, reklam yerlerine bağlantı verebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle oluşacak zararlardan dolayı SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu veyahut yükümlülüğü bulunmamaktadır.
5.12 ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
5.13 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
5.14 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
5.15 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
5.16 SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
5.17 İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
5.18 ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmeti ifa eden site çalışanı veyahut bir üçüncü kişi ile arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan dolayı SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu ve/veya yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI ile site çalışanı ve/veya üçüncü kişiler arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıklar sadece tarafları ilgilendirir, bu hususlarda SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, Site çalışanı ile yaşadığı herhangi bir uyuşmazlığı, SATICI’ ya derhal yazılı olarak bildirir. SATICI, uyuşmazlık ile ilgili gerekli gördüğü tedbirleri alır.
5.19 ALICI’ nın fatura talebini ödeme tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde destek@sorumgeldi.com’ a yazılı olarak bildirmesi akabinde, hizmete ilişkin fatura ALICI’ ya kargo ile gönderilecek olup, kargo masraflarından ALICI sorumludur.
5.20 ALICI, www.sorumgeldi.com sitesinde yer alan yorumların tamamen olasılıklar üzerine kurgulandığını, konu ile ilgili olası bir değişikliğin, cevabın da kaderini değiştirdiğini, sitede yer alan yorumların tamamen eğlence amaçlı olarak sunulduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, yorumcuların/çalışanların sunduğu içeriğin 18 yaş altındakiler ve/veya zihinsel yeterliliği olmayanlar için sakıncalı olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.21 ALICI, site içeriği kapsamında yapılan yorumlardan, yorumcuların sorumlu olduğunu, yorumların içeriği nedeni ile SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.22 ALICI, tamamen eğlence amaçlı olarak üretilmiş yorumlar nedeni SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve almış olduğunu hizmet çerçevesinde yorum ve cevapların güvenliği ve saklanmasının ALICI ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.23 SATICI, herhangi bir sebep göstermeksizin ALICI’ nın üyelik hesabını kapatabilir. ALICI, üyelik bilgilerinin SATICI tarafından saklanabileceğini, kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, site içeriğinde yer alan hizmetin şeklinin değiştirilmesinden ve/veya sona erdirilmesinden dolayı oluşabilecek bilgi vs kayıplardan dolayı SATICI’ nın sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da dilediği zaman destek@sorumgeldi.com adresine e-posta ile bildirimde bulunduğu takdirde üyelik hesabını kapatabilir. Bu halde SATICI, üç gün içinde ALICI’ nun üyelik hesabını kapatacaktır.
5.24 ALICI; site yorumcusu/çalışanı ile karşı fikri hakları, özel hayatın gizliliğini, kişisel hakları ihlal eden, tehditkâr, saldırgan, karalayıcı, illegal, hakaret niteliğinde, aşağılayıcı, cinsel içerikli vb bir şekilde iletişim kurması veya kurmaya çalışması, cinsel içerikli ve/veya ahlak dışı resim, video vb kayıtlar göndermesi halinde, site yorumcusunun/çalışanının maddi – manevi zararlarını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu halde SATICI, ALICI’ nın üyelik hesabını derhal kapatabilir. Üyelik hesabının kapatılması ile ilgili doğacak ve/veya doğabilecek kayıplardan SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.25 ALICI, Site üzerinde mesaj kutularına yazdığı yazı ve/veya şekillerin SATICI tarafından kayıt altına alındığını ve saklandığını, bu kayıtların SATICI tarafından kullanılabileceğini ve/veya kullanıma sunulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.26 Yogunluk durumunda sorularin cevaplanma suresi 96 saati gecebilir

6. İMTİYAZLI HAKLAR
6.1 SATICI, www.sorumgeldi.com ile ilgili tüm logolar, çizimler, ikonlar, web sitesi dizaynı, grafikler vb tüm biçimsel ve içeriksel sunumların sahibidir. Web sitesinde yer alan tasarımların, ikonların, çizimlerin, logoların, grafiklerin… vb her türlü biçimsel ve içeriksel kullanım izne tabidir. İzinsiz kullanım hallerinde SATICI’ nın her türlü cezai, hukuki ve icrai şikâyet ve talep hakları mahfuzdur.
6.2 SATICI, herhangi bir üçüncü kişinin fikri haklarını, özel hayatın gizliliğini, kişisel hakları ihlal eden, tehditkâr, saldırgan, karalayıcı, illegal içerikleri derhal kaldırma hakkına sahiptir.

7. GİZLİLİK
7.1 ALICI, SATICI’ nın daha iyi hizmet verebilmek, daha güvenli alışverişi sağlamak, reklam, bilgilendirme… vb sebeplerle kişisel bilgilerinin, Site üzerinde yer alan mesaj kutularına yazılan yazıların toplanmasını, kayıt altına alınmasını ve saklanmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, Site’ ye vermiş olduğu bilgilerin üçüncü kişilerle reklam, bilgilendirme vb nedenlerle paylaşılabileceğini, kullanılabileceğini, bu çerçevede üçüncü kişilerin kullanımına sunulabileceğini, üçüncü kişilere satılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2 Üyelik sağlayan kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden ALICI sorumludur. ALICI, üyelik hesabı altında yapılan tüm işlemlerden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, üyelik hesabı ile ilgili herhangi bir güvenlik açığı şüphesi halinde SATICI’ yı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm zararlardan mesul olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.3 Yeni hizmetler, promosyonlar, kampanyalar, etkinlikler, güncellemeler vb durumlar ile ilgili üyelere e-posta gönderilebilir. ALICI, destek@sorumgeldi.com e posta adresine mail göndererek, bu bildirimleri almayı istemediğini bildirebilir.
7.4 ALICI, SATICI’ nın web sitesini ziyaret edenler ve en çok ilgi çeken sayfalar ile ilgili bilgi edinmek amacı ile Google Analytics kullanmakta olduğunu kabul etmektedir.
7.5 ALICI’ nın Sitede gerçekleştirmiş olduğu kredi kartı ve mobil ödemelerin aracı kurumlar vasıtası ile yapıldığını, bu nedenle ödeme nedeni ile yaşanan her türlü sorundan aracı kurumların tek başına sorumlu olduğunu, bu çerçevede ödeme ile ilgili uyuşmazlıklarda tüm şikayet, dava ve/veya icrai haklarını aracı kurumlara karşı ileri süreceğini, SATICI’ nın bu hallerle ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.6 ALICI, SATICI’ nın çevrimiçi hizmetleri geliştirebilmek adına çerezleri kullandığını ve giriş yapılıp yapılmadığını gösterir sadece çerezlerle çalışan belirli bağlantıları kullandığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


8. DEĞİŞİM / İADE / CAYMA HAKKI
8.1 ALICI; hizmet sunumuna ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin imzalandığı tarihten itibaren hizmetin ifasına başlanmadan hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nden cayma hakkını kullanabilir.
8.2 Cayma hakkının kullanılması için hizmetin ifasına başlanmadan SATICI' ya destek@sorumgeldi.com adresine eposta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.
8.3 İade edilen hizmetin ücretinin iadesi süresince banka vs ödeme kanallarında doğabilecek iade masrafları, ALICI’ ya aittir.

9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

10. YETKİ
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasından, konusundan, ifasından doğan tüm uyuşmazlıklarda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar T.C. Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda T.C.Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde T.C. Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ticari amaçlarla yapılmaktadır.

11. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI sorumgeldi.com
ALICI
TARİH

sorumgeldi.com iletişim(e-posta): destek@sorumgeldi.com


İstanbul, 13 Eylül 2017